Duchovné cvičenia


Výrazom „duchovné cvičenia“ sv. Ignác v knihe Duchovných cvičení v prvom bode označuje: „akýkoľvek spôsob spytovať si svedomie, rozjímať, kontemplovať, ústne i v duchu sa modliť a iné duchovné činnosti. Lebo ako prechádzať sa, kráčať a bežať sú telesné cvičenia, práve takisto sa volajú duchovnými cvičeniami všetky spôsoby pripraviť a naladiť si dušu, aby sa pozbavila všetkých nezriadených náklonností a aby po zbavení sa ich hľadala a našla Božiu vôľu v usporiadaní vlastného života na spásu svojej duše.“ 


http://duchovne-cvicenia.jezuiti.sk/147-titulka/118-co-su-duchovne-cvicenia

Duchovné cvičenia môžete absolvovať súkromne alebo sa na ne prihlásiť v exercičných domoch, príp. kláštoroch. 

Homofóbia

Negatívne a škodlivé postoje voči LGBT ľuďom, ktoré sú silne emocionálne podfarbené, nenávistné a môžu viesť k fyzickým a psychickým útokom. Strach z LGBT ľudí alebo z inej identity, správania, presvedčenia alebo postoja, ktoré nepodliehajú rigidným sexuálnym stereotypom. Je to strach, ktorý posilňuje heterosexizmus. Tiež nesúhlas alebo iracionálny strach z LGBT osôb založený na mýtoch a kultúrnom heterosexizme. Extrémnym vyjadrením homofóbie je násilie páchané na LGBT ľuďoch.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Intersexualita

Intersexualita je stav, pri ktorom sa človek narodí s anatómiou, ktorá nie je jednoznačne zaraditeľná ako ženská alebo mužská. Môže ísť o človeka s chromozomálnou kombináciou XX a typicky mužským výzorom, chromozomálnou kombináciou XY a typicky ženským výzorom (napr. CAIS – syndróm úplnej necitlivosti na androgény), chromozomálnou kombináciou XXY, a pod. Môže ísť tiež o človeka s hormonálnymi hladinami, ktoré sú vyhodnotené ako netypické (viac, alebo menej testosterónu, ako je obvyklé), alebo o človeka, ktorý sa narodil s vonkajšími genitáliami, ktoré sa nedajú jednoznačne zaradiť ako penis alebo vagína. Pojem „hermafrodit“, ktorý sa zvykol používať na označenie intersexuálnych ľudí, je urážlivý.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik

Tranzícia

Tranzícia je proces vyjadrenia vlastnej rodovej identity. Môže zahŕňať sociálnu časť (coming out, zmena rodu pri adresovaní seba, zmena obliekania, etc.) medicínsku časť (užívanie hormónov, operatívne zákroky, etc.) právnu časť (zmena údajov v dokumentoch). Niektorí trans ľudia chcú v rámci procesu tranzície užívať hormóny a podstúpiť určité operatívne zákroky. Stretávame sa i s pojmom „zmena pohlavia“, hoci je zavádzajúci.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik

Transsexualizmus

Transsexualizmus je súhrnná medicínska diagnóza (F64.0), ktorá si kladie za cieľ pomenovať dôsledky rodovej rozlady. Podľa MKCH-10 je definovaná ako “túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického alebo hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím.“ Ide o jedinú diagnózu, na ktorej je v súčasnosti viazané poskytovanie zdravotnej starostlivosti súvisiacou s tranzíciou. To neznamená, že každá osoba, ktorá tranzíciu podstúpi sa stotožňuje s touto diagnózou. Taktiež to neznamená, že každá trans osoba prežíva svoju identitu a telo stereotypným spôsobom spájaným s touto diagnózou – mnoho trans ľudí nemá záujem o genitálne operácie a nemusia nenávidieť svoje telo.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik

Transfóbia

Transfóbia je znechutenie, strach, hnev alebo diskomfort pociťovaný alebo dávaný najavo trans ľuďom alebo ľuďom s rodovo nestereotypým správaním.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik

Transrodovosť

(z angl. transgender; trans- „cez“ a gender- „rod“) je stav, v ktorom sa osoba nestotožnuje s tým, ako bola označená pri narodení, resp. ktorý rod jej bolo pripísaný. O transrodovej osobe alebo trans osobe hovoríme napr. vtedy, ak bol niekto pri narodení označený ako žena, ale má mužsku rodovú identitu. Tento pojem je omnoho inkluzívnejší a menej zaťažený stereotypmi ako pojem transsexualizmus.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik

Gej

Muž, ktorého emocionálne, mentálne, psychologicky a/alebo sexuálne priťahujú muži.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Lesba

Žena, ktorú emocionálne, mentálne, psychologicky a/alebo sexuálne priťahujú ženy.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]