Teológia

Veda o Bohu a náboženstve, ktorá systematicky skúma a vysvetľuje zjavené Božie pravdy. Delí sa na niekoľko disciplín.

Vnuk, F. (2003). Príručný slovník kresťanstva. Bratislava: SMARAGD, s. 282.

Rodová identita

Vnútorné pociťovanie a vnímanie seba ako muža, ženy alebo niekoho iného v spektre mužskosti a ženskosti. Rodová identita väčšiny ľudí je v súlade s ich pripísaným pohlavím, ale veľa ľudí zažíva nezhodu svojej rodovej identity so svojím biologickým pohlavím.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Homosexuál

Termín, ktorý bol v minulosti najčastejšie používaný externou mocou/autoritami (lekármi, políciou, médiami, novinármi) vo vzťahu k ľuďom s homosexuálnou orientáciou. V súčasnosti je odmietaný LGBTI komunitou.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Heterosexuálny človek

Osoba, ktorú emocionálne a/alebo sexuálne priťahujú osoby opačného pohlavia.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Bisexuálny človek

Preferovaný pojem pre mužov a ženy, ktorých priťahujú muži aj ženy. To neznamená, že s nimi udržiava vzťah naraz, ale že v určitom období môže mať vzťah s mužom a v ďalšom období môže mať láskyplný vzťah so ženou.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Gender identity

Refers to a person’s internal sense of being male, female or something else. 

American Psychological Association. (2011). Answers to your questions about transgender people, gender identity, and gender expression. Washington, DC: Author. [Retrieved from www.apa.org/topics/lgbt/transgender.pdf.]

Sex

Sex is assigned at birth, refers to one’s biological status as either male or female, and is associated primarily with physical attributes such as chromosomes, hormone prevalence, and external and internal anatomy.

American Psychological Association. (2008). Answers to your questions: For a better understanding of sexual orientation and homosexuality. Washington, DC: Author. [Retrieved from www.apa.org/topics/lgbt/orientation.pdf.]

Transgender

Is an umbrella term for persons whose gender identity, gender expression or behavior does not conform to that typically associated with the sex to which they were assigned at birth.

American Psychological Association. (2011). Answers to your questions about transgender people, gender identity, and gender expression. Washington, DC: Author. [Retrieved from www.apa.org/topics/lgbt/transgender.pdf.]

Bisexualita

Znamená celoživotný, nemenný a subjektom nezapríčinený a nezvolený stav, ktorého dôsledkom je jeho nositeľ, bisexuál, pohlavne priťahovaný a vzrušovaný približne rovnako silno osobami oboch pohlaví (mužmi aj ženami).

Brzek, A. – Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica , s. 19.