Biblia

Kniha kníh, posvätný dokument kresťanov. Počet kníh, ktoré sa považujú za jej súčasť, sa líši v závislosti od vierovyznania. Delí sa na Starý zákon – príbeh ľudstva a židovstva – a Nový zákon – príbeh Ježiša a kresťanstva.

Spoločenstvo

V kontexte kresťanského života sa chápe ako skupina ľudí s túžbou kráčať bližšie k Bohu prostredníctvom spoločnej duchovnej práce.

Ekumenizmus

Myšlienkový smer a celosvetové hnutie kresťanov, ktorí hľadajú jednotu vo svojej pestrosti a rôznorodosti.

Cirkev

Univerzálne spoločenstvo všetkých kresťanov. Pod týmto pojmom nemáme na mysli len inštitucionálnu, úradnú cirkev (kňazov a biskupov), často nazývanú aj „klérus“, ale aj celý Boží ľud (laikov).

Starokatolíci

Starokatolícka cirkev vznikla odčlenením od rímskokatolíckej cirkvi v 19. storočí. Je charakteristická ekumenizmom, synodálnosťou a témami demokracie, sociálnej inklúzie a životného prostredia.

V Bratislave pôsobí komunita starokatolíkov, ktorá oficiálne patrí k Starokatolíckej cirkvi v ČR.

ECAV

Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Jej základy položil Martin Luther v 16. storočí.

RKC

Rímskokatolícka cirkev. V súčasnosti najväčšia kresťanská cirkev vedená rímskym biskupom (pápežom) so sídlom vo Vatikáne.