2 % z daní

Naše občianske združenie sme pre zdaňovacie obdobie 2022 prvý krát skúšobne zaregistrovali, aby sme sa mohli uchádzať o tento príspevok. Budeme veľmi radi, ak sa z veľkého množstva prijímateľov rozhodnete práve pre nás.

Vyzbierané finančné prostriedky použijeme v súlade s našimi cieľmi – v závislosti od vyzbieranej sumy ich investujeme do propagačných materiálov, na úhradu členských poplatkov v medzinárodných organizáciách a ako podporu na vydanie knihy Jamesa Martina Building a Bridge.

Koľko percent môžem poukázať?

A. Som fyzická osoba a nevykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 2 %.

B. Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a
dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.
Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní,
rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej
činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

C. Som právnická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval
finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne
určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné
účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.


Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

A. Podávam si daňové priznanie sám

  • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

B. Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. Predvyplnené tlačivo s našimi údajmi nájdete TU.
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.