Pridajte sa k nám

Jeden zo spôsobov ako podporiť naše snahy, je stať sa súčasťou združenia. Chceli by sme mať širokú a pestrú členskú základňu, v ktorej by boli zastúpení všetci ľudia dobrej vôle bez rozdielu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu zo všetkých regiónov Slovenska. Pozývame Vás, aby ste boli členom/členkou združenia.

Získate tak právo:

  • byť informovaný/á o činnosti združenia
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia
  • predkladať návrhy a námety na zlepšenie
  • rozhodovať o celkovom smerovaní združenia
  • voliť a byť volený/á

Členstvo v združení je neverejné a spoplatnené ročným členským poplatkom vo výške 12 EUR (resp. alikvotne 1 EUR na mesiac od vzniku členstva). Tento príspevok nám pomôže udržať bežný administratívny chod združenia, realizovať nielen pre nás (komunitu), ale aj pre širokú verejnosť rôzne podujatia a projekty, ako aj platiť členstvo v medzinárodných organizáciách.

Ak by ste okrem členstva chceli pre združenie a komunitu pomôcť aj konkrétne a prakticky, čiže ponúknuť svoje talenty, schopnosti a vedomosti ako dobrovoľník/dobrovoľníčka, veľmi nás poteší, ak to uvediete pri registrácii v príslušnej sekcii.

Skôr než prejdete k registrácii, prosím, prečítajte si nasledovné dôležité dokumenty: