GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Občianske združenie SIGNUM – Dúhoví kresťania vystupuje ako správca vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese signum@duhovi-krestania.sk.

PREHLASUJEME

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov a nariadením GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností alebo udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov a nariadenia GDPR.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Informovanie o podujatiach a komunikácia s členmi združenia: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail/telefón, meno a priezvisko nevyhnutne potrebujeme na informovanie o podujatiach a osobnú komunikáciu s členmi združenia.
 • Komunikácia prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, prípadne iné Vami poskytnuté údaje ako meno, priezvisko a telefónne číslo, používame na komunikáciu v prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom formulára na našej webovej stránke.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

WEBOVÉ STRÁNKY A COOKIES

Naša webová stránka využíva v nutnom rozsahu súbory cookie (ďalej len „cookies“), aby zaistila používateľom pohodlnejšie používanie (napríklad nie je potrebné opakovane vyberať jazyk webovej stránky, nie je potrebné opakovane vyjadrovať súhlas s používaním súborov cookie) a aby sme sa mohli informovať o štruktúre používateľov a frekvencii používania našich webových stránok prostredníctvom analytických nástrojov spoločnosti Automattic – vývojárov redakčného systému našej webovej stránky (súčasť rozšírenia Jetpack).  Ďalšie informácie poskytujú na svojej stránke vývojári rozšírenia Jetpack (v anglickom jazyku).

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov, najmä:

 • osobné údaje v elektronickej podobe sú vždy zabezpečené heslom a zálohované,
 • využívame a neustále aktualizujeme antivírusový softvér,
 • pri zabezpečení wifi používame protokol WPA-2 Personal s kódovaním.

ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom majú prístup iba predstavitelia nášho združenia, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a musia osobné údaje spracúvať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov nespolupracujeme so žiadnymi tretími stranami.

ODOVZDÁVANIE ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Akékoľvek spracovanie osobných údajov realizujeme na území EÚ.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: signum@duhovi-krestania.sk.

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vás v lehote informujeme 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Ak sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
 • Právo na prenos údajov. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup s lehotou 30 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že predstavitelia nášho združenia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018.