Môžem byť lesba/gej a kresťan zároveň?

(B) Biblické verše odsudzujúce homosexualitu

Biblia obsahuje niekoľko častí, ktoré hovoria o homosexuálnom správaní negatívnym tónom alebo ho úplne zakazujú. O týchto častiach sa zmienim vo svojom článku iba stručne, pretože je k dispozícii veľa dobrej literatúry, ktoré sa im venujú detailne. Chcel by som odporučiť knihy od Matthewa Vinesa God and the Gay Christian: The Biblical Case in Support of Same-Sex Relationships (Boh a homosexuálny kresťan: Biblická štúdia na podporu vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia) a Marka Achtemeiera The Bible’s Yes to Same-Sex Marriage: An Evangelical’s Change of Heart (Áno, ktoré Biblia hovorí manželstvám rovnakého pohlavia: Evanjelikálna zmena srdca). Autorom prvej je homosexuál, zatiaľ čo druhej heterosexuál.

Genezis 19,1-29: Takmer všetkým je známy príbeh o zničení Sodomy a Gomory. Boh zničil tieto mestá kvôli ich zlomyseľnosti. Mnoho bežných čitateľov Biblie verí, že špecifickým hriechom, pre ktorý boli tieto mestá zničené, bolo práve homosexuálne správanie ich obyvateľov. Podľa proroka Ezechiela však hriech týchto miest bol ten, že boli arogantní, presýtený a ľahostajní; nepomohli chudobným a núdznym. Boli pyšní a robili ohavnosti (Ez 16,49-50). Ezechiel nehovorí, prinajmenšom jasným jazykom, že príčinou zničenia týchto miest bolo homosexuálne správanie.

Podľa príbehu sa všetci mužovia Sodomy pokúsili znásilniť anjelov, ktorí prišli v podobe mužov, aby navštívili Lóta. Znásilnenie, či už heterosexuálne alebo homosexuálne, nemôže byť žiadnym spôsobom ospravedlnené princípom lásky k blížnemu. Heterosexuáli tiež uskutočňujú skupinové znásilnenia, ale nikto to nepoužíva ako argument proti heterosexuálnym vzťahom. Podobne by sa ani homosexuálne skupinové znásilnenia z príbehu o Sodome nemali používať proti láskyplným a monogamným homosexuálnym zväzkom.

Mnohí biblisti si všimli, že v príbehu z Genesis všetci mužovia Sodomy prišli, aby znásilnili anjelov, ktorí sa objavili v podobe mužov. Toto je zvláštne vyhlásenie. Podľa moderných vedeckých štúdií sa identifikuje ako homosexuálnych nie viac ako 5-6% populácie. Dokonca ani v takom San Franciscu, ktoré má pravdepodobne najvyššiu koncentráciu gejov v súčasnosti, nie je ich percento príliš vysoké. Vzhľadom na túto skutočnosť je veľmi nepravdepodobné, že by mužovia Sodomy chceli znásilniť anjelov, pretože všetci boli homosexuáli. Skupinové znásilnenie bolo formou poníženia cudzincov. Podobné prípady možno nájsť aj inde v histórii.

Kniha Sudcov 19 a 20: Jeden nemenovaný levita si vzal ženu z Betlehema. Po nejakej dobe utiekla žena späť k svojmu otcovi. Levita odišiel, aby ju dostal späť. Cestou späť domov on a jeho spoločníci išli na Gibeahovo námestie v nádeji, že ich niekto pozve, aby zostali cez noc u neho doma. Ani jeden z pôvodných obyvateľov mesta ich však neprivítal, čo bolo v tejto kultúre nemysliteľné. Nakoniec na námestie prišiel starý muž, ktorý žil v meste ako cudzinec a pozval levitu, aby zostal u neho cez noc. Niektorí zvrhlí mužovia mesta však v noci obkľúčili dom a chceli mať sex s levitom a zabiť ho. Levita unikol skupinovému znásilneniu tým, že mužom odovzdal svoju konkubínu a oni ju celú noc znásilňovali. Konkubína na zranenia zomrela.

Je veľmi sporné použiť tento príbeh proti láskyplným a monogamným rovnakopohlavným zväzkom. Správanie týchto zlých mužov nemožno nijakým spôsobom obhajovať. Keď čítame tento príbeh, môžeme sa znovu čudovať, prečo títo muži chceli znásilniť levitu. Je zrejmé, že pôvodní obyvatelia mesta zaujali k levitovi nepriateľský postoj a že nikto z nich ho nechcel privítať, ani jeho spoločníkov, aby zostali cez noc u nich v dome. Jediným zámerom zvrhlých mužov bolo s najväčšou pravdepodobnosťou ponížiť cudzinca a nie ukojiť ich homosexuálne túžby. Je nepravdepodobné, že títo muži boli v skutočnosti homosexuáli, pretože boli sexuálne uspokojení so ženskou konkubínou levitu.

Levitikus 18,22; 20,13: Kapitola 18 začína Božím varovaním, aby sa Izraeliti neriadili praktikami Egypťanov a Kanaáncov (verš 3). Niektoré, ale nie všetky praktiky uvedené v kapitolách 18 až 20, priamo súviseli s modlárstvom. Kapitoly 18 a 20 sa zameriavajú najmä na zakázané sexuálne vzťahy. Podľa kapitoly 18 sú zakázané praktiky: sex s blízkymi príbuznými (verše 6-18), sex s manželkou, keď je v perióde (verš 19); sex s manželkou blížneho (verš 20), obetovanie detí idolu Molochovi (verš 21), sex s osobou rovnakého pohlavia (verš 22) a sex so zvieratami (verš 23). Väčšina týchto zákazov sa opakuje v kapitole 20. Zákaz incestu možno ľahko obhájiť prostredníctvom zásady lásky k blížnemu. Deti narodené z manželstiev najbližších príbuzných majú často genetické poruchy.

Jeden zo zakázaných sexuálnych vzťahov bol medzi súrodencami a nevlastnými súrodencami. Podľa Mojžišovho zákona bolo manželstvo medzi súrodencami a nevlastnými súrodencami tak veľký hriech, že obaja partneri mali byť popravení (Lv 20,17). V tejto súvislosti je zaujímavé, že Abrahám sa oženil so svojou nevlastnou sestrou (Gn 20,12) a toto v príbehu Abraháma nie je nijako odsúdené. Dokonca aj Boh volá Sáru Abrahámovou ženou. Ak Abrahámovo manželstvo so Sárou bolo smrteľným hriechom, prečo o ňom Boh Abrahámovi nikdy nič nepovedal? Naopak, podľa Gn 26,5 Boh sám svedčil o tom, že Abrahám sa riadil jeho príkazmi a zákonmi.

Mojžišov zákon tiež zakazoval mužovi, aby sa oženil so sestrou svojej manželky (Lv 18,18). Vo svetle tohto nariadenia je opäť zaujímavé, že sa Jakub oženil s Leou aj s Ráchel, ktoré boli sestrami. Tieto ženy boli tiež Jakubovými druhými sesternicami. Aj keď toto manželstvo nebolo vždy šťastné, nie je žiadnym spôsobom priamo odsúdené. Boh naďalej pôsobil v životoch Jakuba, Lei (Gn 29,31) a Ráchel (Gn 30,22).

Tieto rozpory medzi Mojžišovým zákonom a predchádzajúcimi praktikami, ktoré Boh dokonca schvaľoval, nás privádzajú k ťažkej teologickej otázke. Ak sa Boh a jeho morálne princípy nemôžu zmeniť, prečo v Biblii nachádzame rôzne morálne princípy, ktoré, ako sa zdá, majú Boží súhlas? Odrážajú niektoré z morálnych pokynov názory ľudí na to, čo považujú za Božiu vôľu, než na skutočnú vôľu Božiu? Schvaľuje Boh praktiky a zákony spoločnosti, pokiaľ nie sú v jasnom rozpore s hlavným prikázaním lásky?

V tejto časti knihy Levitikus je taktiež zakázané mať sex s osobou rovnakého pohlavia. Tento zákaz možno interpretovať buď ako večný a univerzálny princíp, alebo ako obmedzený, ktorého cieľom bolo napraviť určité neduhy v spoločnosti. Podporujem túto poslednú možnosť.

V čase, keď dal Boh Mojžišovi svoj zákon, bola medzi susednými pohanskými národmi veľmi rozšírená chrámová prostitúcia. V Starej zmluve existuje niekoľko odkazov na túto prax (napr. Ex 34,15-16; Dt 23,18-19; 1Krľ 14,23-24; 15,12). V chrámoch boli mužské aj ženské prostitútky. Neexistuje istý historický dôkaz, že by títo mužskí prostitúti ponúkali služby aj mužským uctievačom, čo však nie je vôbec nepravdepodobné. Je však isté, ako sme sa už dozvedeli vyššie, že niekedy aj heterosexuálni muži zneuctili a ponižovali mužov tým, že ich znásilnili. Aj pohanskí vojaci znásilňovali nepriateľských vojakov aby ich ponížili a otrokári znásilňovali svojich mužských sluhov.

Preto niet divu, že v historickom kontexte, kde neexistovali žiadne pozitívne príklady oddaných monogamných homosexuálnych zväzkov, bol názor Židov na homosexualitu veľmi negatívny. Hebrejské sloveso shakab, ktoré sa používa v našich veršoch pre sex medzi ľuďmi rovnakého pohlavia, sa používa inde v Starej zmluve na mimomanželský, príležitostný sex (pozri R. Laird Harris a kol.: Theological Wordbook of Old Testament, časť 2, s. 921).

Promiskuita nemôže byť ospravedlnená zásadou lásky k blížnemu, ale na základe všetkého, čo bolo povedané vyššie nie je logické, aby kresťania odsúdili všetky homosexuálne vzťahy na základe týchto niekoľkých veršov z knihy Levitikus.

List Rimanom 1,26-27; Prvý list Korinťanom 6,9-10; Prvý list Timotejovi 1,9-10; Júdov list 1,7: Homosexualita bola tolerovaná v gréckej a rímskej spoločnosti, ale zvyčajne iba v jednej forme: ženatý muž mal dovolené používať chlapcov na svoje sexuálne potešenie, až kým chlapci nedosiahli vek manželstva. Potom musel vzťah skončiť. Opäť platí, že tento druh praxe nemožno ospravedlniť zásadou lásky k blížnemu. Grécko-rímske homosexuálne vzťahy neboli celoživotnými zväzkami medzi dvoma rovnoprávnymi osobami, ale starší ženatý muž v nich využíval na svoje sexuálne potešenie mladších chlapcov. Na tomto pozadí je veľmi pochopiteľné, prečo Pavol a Júda písali o homosexualite v týchto veršoch tak veľmi negatívne. Stotožňujú ju so zhýralosťou. Biblia je proti zhýralosti, pretože je to forma sebectva. Nie je motivovaná túžbou milovať blížneho ako seba samého.

Kvôli kultúrnemu kontextu, v ktorom boli tieto verše napísané, ich nemožno použiť proti súčasným homosexuálnym zväzkom, v ktorých si dve rovnocenné osoby sľubujú vzájomne sa milovať v dobrom i zlom až do smrti. V takomto vzťahu jeden nevyužíva druhého. Zväzok je založený na zásade lásky k blížnemu. Tento druh lásky nepoškodzuje, ale uzdravuje ľudí a prináša im vnútorný pokoj. Mnoho homosexuálov, ktorí žijú vo vernom vzťahu, to zažilo.