Zapojte sa do synodálneho procesu

Motivačný list všetkým LGBT+ katolíkom a katolíčkam v Európe

Pápež František zvolal na jeseň 2023 biskupskú synodu, aby sa pozrel na to, čo znamená „kráčať spolu“ ako Boží ľud. Jeho prvá prípravná fáza sa začala v októbri miestnou (diecéznou) fázou, ktorá sa označuje ako „konzultácia a účasť Božieho ľudu“ a bola predĺžená do polovice augusta 2022.

19. 11. 2021

V oficiálnom manuály sa uvádza: „Celý Boží ľud má na základe krstu podiel na rovnakej dôstojnosti a povolaní. Všetci sme krstom povolaní aktívne sa podieľať na živote Cirkvi.“ … „synodálny proces už nie je len zhromaždením biskupov, ale cestou pre všetkých veriacich, a každá miestna cirkev v ňom zohráva svoju podstatnú úlohu.“ Tento proces je opísaný ako proces počúvania, ktorý by mal zahŕňať najmä „tých na okraji, rozlišujúcich znamenia čias“.

Hlasy LGBT+ katolíkov a katolíčiek boli v minulosti mnohými spôsobmi marginalizované a umlčané. Z manuálu je jasné, že pokrstených treba povzbudzovať k účasti a že ich treba (ako rovnocenných v tomto procese) počúvať. Európske fórum LGBT kresťanských skupín sa zasadzuje za to, aby bol na synode vypočutý hlas každého.

Preto vás chceme povzbudiť, aby ste svoj príspevok proaktívne ponúkli oficiálnej kontaktnej osobe vo vašej diecéze.

Ak sa chcete zúčastniť, mali by ste nájsť meno svojej diecéznej kontaktnej osoby pre synodálny proces na oficiálnej webovej stránke pre synodu na Slovensku (https://www.synoda.sk/sk/diecezy). Odporúčame vám poslať kontaktnej osobe správu, v ktorej deklarujete a vysvetlíte svoje želanie zúčastniť sa synodálnej konzultácie. Nižšie nájdete niekoľko otázok pre vašu osobnú úvahu.

Radi by sme tiež ponúkli určitú podporu LGBT+ katolíkom a katolíčkam v Európe spôsobom, akým sa zapájame do synody v našich farnostiach a diecézach prostredníctvom webinára o rozprávaní príbehov. Obráťte sa na nás, ak ste ochotný podeliť sa o to, čo robíte, alebo potrebujete podporu s tým, čo robiť chcete na miestnej a diecéznej úrovni.

Za pracovnú RKC skupinu Európskeho fóra LGBT kresťanských skupín
Michael Brinkschröder a Miroslav Maťavka


Prečo by sa LGBT+ ľudia mali zúčastniť na globálnom synodálnom procese?

Nasledujúce riadky môžu byť použité na osobné uvažovanie a ako dôvody vašej účasti ako LGBT+ katolíka/*čky v diecéznej fáze globálneho synodálneho procesu:

Synodálny proces sa koná na tému „spoločenstvo, spoluúčasť a misia“: Máte pocit, že Vy (ako LGBT+ človek) máte plné spoločenstvo a začlenenie v rámci Cirkvi (farnosti, diecézy, svetovej Cirkvi)?

Myslíte si, že ste sa ako laik, žena alebo ako LGBT+ osoba uspokojivo podieľali na diskusii a rozhodovaní v cirkvi?

Synodálny proces je charakterizovaný ako vzájomné načúvanie a dialóg. Zažili ste v minulosti skúsenosť, že váš hlas ako LGBT+ osoby bolo počuť? Ak nie, môžete argumentovať tým, že by ste chceli využiť príležitosť synodálneho procesu, aby ste boli konečne vypočutý/*á.

Účelom synodálneho procesu je „inšpirovať ľudí, aby snívali o Cirkvi, ktorou sme povolaní byť, aby prekvitala nádej ľudí…“ Aké sú vaše sny o Cirkvi?

Ďalšími cieľmi sú „obviazať rany, nadviazať nové a hlbšie vzťahy, učiť sa jeden od druhého, stavať mosty, osvietiť mysle, zahriať srdcia“. Mohla by vaša prítomnosť na stretnutí synodálneho procesu pomôcť naplniť jeden z týchto cieľov?

Budú vypočutí „všetci pokrstení“ a najmä „tí, ktorí sa cítia vylúčení alebo marginalizovaní“. Preto ako LGBT+ osoba máte plnú legitimitu zúčastniť sa synodálneho procesu.

Hlavným cieľom synodálneho procesu je rozlišovanie o tom, ako nás Boh povoláva, aby sme boli Cirkvou v treťom tisícročí. Tento cieľ je oveľa širší ako LGBT+ problematika spomínaná v záverečnom dokumente. Preto sa domnievame, že Vaša osobná prítomnosť by bola oveľa efektívnejšia ako písomné vyhlásenie.