Egodystonická sexuálna orientácia

Egodystónna (egodystonická) sexuálna orientácia je taká, ktorú jedinec vnútorne neprijíma, nepovažuje ju a jej prejavy za súčasť svojej identity, a vnútorne sa od nej dištancuje. To spravidla znamená, že buď by si prial/a, aby jeho/jej sexuálna orientácia bola iná, alebo považuje svoju orientáciu za vadu či chorobu, ktorej prejavy neprežíva ako prejavy vlastnej vôle, poprípade si svoju orientáciu vôbec nepriznáva. Egodystónia sexuálnej orientácie môže jedincovi pôsobiť psychické problémy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Egodystonn%C3%AD_sexu%C3%A1ln%C3%AD_orientace