Rod

Je to sociálny konštrukt, ktorý rozdeľuje ľudí do „prirodzených“ kategórií mužov a žien, o ktorých sa predpokladá, že sú odvodené z ich fyziologických mužských a ženských tiel. Je popísaný na úrovni vlastností, správania a rolí, ktoré sa utvárajú, resp. modelujú sociálne,
kultúrne a spoločensky, a silne asociujú s biologickými kategóriami muža a ženy (tzn. muži majú nejaké vlastnosti, schopnosti, lebo sa narodili ako muži, a ženy majú iné vlastnosti, schopnosti, lebo sa narodili ako ženy). Takto vnímaný rod odmieta individualitu jednotlivca, pretože vlastne tvrdí, že všetky ženy majú určité schopnosti, charakteristiky, všetci muži iné… Rod a s ním spojené vlastnosti, správanie a roly sú v rôznych spoločnostiach, v rôznych obdobiach, či v rôznych sociálnych skupinách rozdielne. Ich záväznosť nie je teda prirodzeným, nemenným stavom, ale dočasným stupňom vývoja sociálnych vzťahov v danej kultúre.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Rodová identita

Vnútorné pociťovanie a vnímanie seba ako muža, ženy alebo niekoho iného v spektre mužskosti a ženskosti. Rodová identita väčšiny ľudí je v súlade s ich pripísaným pohlavím, ale veľa ľudí zažíva nezhodu svojej rodovej identity so svojím biologickým pohlavím.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Rodová rovnosť

Rovnosť medzi mužmi a ženami, nie však v zmysle rovnakosti (angl. sameness), ale rovnakého spoločenského postavenia, práv a povinností (angl. equality), prípadne férového a spravodlivého prístupu (angl. equity). V žiadnom prípade nejde o snahu odstrániť biologické rozdiely medzi mužmi a ženami, teda o rovnakosť.


https://www.gender.gov.sk/rodova-rovnost-myty-a-fakty/

Sexuálna orientácia

Vzťahuje sa prevažne na emocionálne alebo erotické pocity, myšlienky, fantázie vo vzťahu k ľuďom jedného alebo druhého pohlavia, rovnakého pohlavia, oboch pohlaví alebo žiadneho pohlavia. Formuje sa počas ranného vývinu počatím na základe genetických faktorov. Počas prenatálneho života ju ovplyvňujú biologické a environmentálne faktory, ktoré vplývajú na plod. Po narodení ju môžu ovplyvňovať psychologické faktory. Je považovaná za nemennú, stálu a vnútorne konzistentnú.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Spoločenstvo

V kontexte kresťanského života sa chápe ako skupina ľudí s túžbou kráčať bližšie k Bohu prostredníctvom spoločnej duchovnej práce.

Starokatolíci

Starokatolícka cirkev vznikla odčlenením od rímskokatolíckej cirkvi v 19. storočí. Je charakteristická ekumenizmom, synodálnosťou a témami demokracie, sociálnej inklúzie a životného prostredia.

V Bratislave pôsobí komunita starokatolíkov, ktorá oficiálne patrí k Starokatolíckej cirkvi v ČR.

Svedomie

V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu, a keď treba, zaznieva mu v hĺbke srdca… Lebo človek má v srdci Bohom vpísaný zákon… Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi. (2007). Trnava: Spolok svätého Vojtecha. Bod 1776.

Teológia

Veda o Bohu a náboženstve, ktorá systematicky skúma a vysvetľuje zjavené Božie pravdy. Delí sa na niekoľko disciplín.

Vnuk, F. (2003). Príručný slovník kresťanstva. Bratislava: SMARAGD, s. 282.

Transfóbia

Transfóbia je znechutenie, strach, hnev alebo diskomfort pociťovaný alebo dávaný najavo trans ľuďom alebo ľuďom s rodovo nestereotypým správaním.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik

Transrodovosť

(z angl. transgender; trans- „cez“ a gender- „rod“) je stav, v ktorom sa osoba nestotožnuje s tým, ako bola označená pri narodení, resp. ktorý rod jej bolo pripísaný. O transrodovej osobe alebo trans osobe hovoríme napr. vtedy, ak bol niekto pri narodení označený ako žena, ale má mužsku rodovú identitu. Tento pojem je omnoho inkluzívnejší a menej zaťažený stereotypmi ako pojem transsexualizmus.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik

Tranzícia

Tranzícia je proces vyjadrenia vlastnej rodovej identity. Môže zahŕňať sociálnu časť (coming out, zmena rodu pri adresovaní seba, zmena obliekania, etc.) medicínsku časť (užívanie hormónov, operatívne zákroky, etc.) právnu časť (zmena údajov v dokumentoch). Niektorí trans ľudia chcú v rámci procesu tranzície užívať hormóny a podstúpiť určité operatívne zákroky. Stretávame sa i s pojmom „zmena pohlavia“, hoci je zavádzajúci.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik