Heterosexualita

Je celoživotným, nemenným a nositeľom nezapríčineným javom, ktorého nositeľ, heterosexuál, je pohlavne priťahovaný a vzrušovaný osobami opačného pohlavia (heterosexuálny muž je priťahovaný a vzrušovaný ženou, heterosexuálna žena je priťahovaná a vzrušovaná mužom).

Brzek, A. – Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica , s. 19.

Heterosexuálny človek

Osoba, ktorú emocionálne a/alebo sexuálne priťahujú osoby opačného pohlavia.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Homofóbia

Negatívne a škodlivé postoje voči LGBT ľuďom, ktoré sú silne emocionálne podfarbené, nenávistné a môžu viesť k fyzickým a psychickým útokom. Strach z LGBT ľudí alebo z inej identity, správania, presvedčenia alebo postoja, ktoré nepodliehajú rigidným sexuálnym stereotypom. Je to strach, ktorý posilňuje heterosexizmus. Tiež nesúhlas alebo iracionálny strach z LGBT osôb založený na mýtoch a kultúrnom heterosexizme. Extrémnym vyjadrením homofóbie je násilie páchané na LGBT ľuďoch.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Homoloby

Konšpiračné označenie snáh homosexuálnej komunity dosiahnuť svoje politické ciele, napr. umožnením registrovaných partnerstiev zničiť rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

Homosexuál

Termín, ktorý bol v minulosti najčastejšie používaný externou mocou/autoritami (lekármi, políciou, médiami, novinármi) vo vzťahu k ľuďom s homosexuálnou orientáciou. V súčasnosti je odmietaný LGBTI komunitou.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Homosexualita

Sexuálna orientácia na osoby rovnakého pohlavia. Je to celoživotný, nemenný a nositeľom nezapríčinený a nezvolený, teda nezavinený stav, ktorý je charakterizovaný tým, že nositeľ tohto stavu je pohlavne priťahovaný a vzrušovaný osobami rovnakého pohlavia (čiže homosexuálny muž je priťahovaný a vzrušovaný mužom, homosexuálna žena je priťahovaná a vzrušovaná ženou).

Brzek, A. – Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica , s. 19.

Homosexualizmus

Označenie ideológie spojené s propagáciou homosexuality ako normálnej varianty sexuality a s podporou rovných či špecifických práv pre homosexuálov, obvykle používané zo strany ideových odporcov.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualismus

Hriech

Hriech je previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedomiu.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi. (2007). Trnava: Spolok svätého Vojtecha. Bod 1849.

Intersexualita

Intersexualita je stav, pri ktorom sa človek narodí s anatómiou, ktorá nie je jednoznačne zaraditeľná ako ženská alebo mužská. Môže ísť o človeka s chromozomálnou kombináciou XX a typicky mužským výzorom, chromozomálnou kombináciou XY a typicky ženským výzorom (napr. CAIS – syndróm úplnej necitlivosti na androgény), chromozomálnou kombináciou XXY, a pod. Môže ísť tiež o človeka s hormonálnymi hladinami, ktoré sú vyhodnotené ako netypické (viac, alebo menej testosterónu, ako je obvyklé), alebo o človeka, ktorý sa narodil s vonkajšími genitáliami, ktoré sa nedajú jednoznačne zaradiť ako penis alebo vagína. Pojem „hermafrodit“, ktorý sa zvykol používať na označenie intersexuálnych ľudí, je urážlivý.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik

Komunita

V našom kontexte často použité ako skratka pojmu „LGBT+ komunita“, širšie aj skupina ľudí so spoločnými záujmami.

Znamená aj dobrovoľné spoločenstvo kresťanských mužov alebo žien, ktorí spolu žijú podľa istých pravidiel (napr. rehoľná komunita).

Konverzná terapia

(Reparatívna) terapia, ktorá údajne „vylieči“ homosexuála a spôsobí mu zmenu na heterosexualitu. Môže mať rôzne podoby – od individuálnych sedení s terapeutom, cez skupinové sedenia a zážitkové tábory až po averzné praktiky (podávanie dáviacich látok, elektrošoky).

Lesba

Žena, ktorú emocionálne, mentálne, psychologicky a/alebo sexuálne priťahujú ženy.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

LGBT+

Lesba, gej, bisexuál, transrodová osoba a ďalší. Súhrnná skratka označujúca ľudí neheterosexuálnej orientácie a odlišnej rodovej identity.

RKC

Rímskokatolícka cirkev. V súčasnosti najväčšia kresťanská cirkev vedená rímskym biskupom (pápežom) so sídlom vo Vatikáne.